Subsidies

De gemeente Vlissingen en de Sportraad Vlissingen hebben per januari 2012 de subsidiestructuur voor sport vernieuwd. Één van de doelstellingen van de sportnota is dat de sportsubsidiëring nog meer zal worden ingezet om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Subsidieverstrekking is dus een middel om beleidsdoelen mee te realiseren, subsidieverstrekking is geen doel op zich.

Maatschappij

In het algemeen is bij de subsidieverstrekking door de gemeente Vlissingen een belangrijk uitgangspunt dat activiteiten worden gesubsidieerd en niet de organisatie die de activiteiten organiseert. Vanuit het sportbeleid wordt er grote waarde aan gehecht dat het sportaanbod van sportverenigingen aansluit bij de vraag vanuit de maatschappij. De maatschappij verandert continu. Er zijn nieuwe sporten bijgekomen en mensen willen op een andere manier sporten dan 25 jaar geleden. Er zijn nieuwe doelgroepen te onderscheiden en bestaande doelgroepen vragen een ander sportaanbod. Het doel daarbij is dat zoveel mogelijk Vlissingers kunnen sporten op de door hen gewenste wijze.

Aanbod sport

Vernieuwing van het sportaanbod is voor verenigingen dus essentieel. Feitelijk is het bestaansrecht van sportverenigingen een sportaanbod welk aansluit op de vraag vanuit de maatschappij. In de praktijk blijkt echter dat veel sportverenigingen en sportbonden een zeer traditioneel sportaanbod kennen. Met de nieuwe subsidieverstrekking willen de gemeente en de Sportraad Vlissingen verenigingen stimuleren om meer vraaggericht te denken. Vernieuwing dient onderdeel uit te maken van de subsidieaanvraag. De vraag vanuit de samenleving is daarmee belangrijker dan de vraag van de leden.

Subsidie topsportevenementen

De gemeente Vlissingen stelt een belangrijke voorwaarde bij het met een subsidie ondersteunen van topsportevenementen in Vlissingen. Bij de organisatie van een dergelijk evenement, moet een breedtesportprogramma daar deel van uitmaken.

Aanvraagformulieren subsidie sport

Er zijn twee soorten formulieren voor de aanvraag van een sportsubsidie:

Aanvraag incidentele subsidie voor sportactiviteiten